Bezpieczeństwo lokat - jakie są fakty?

Gdybyśmy spytali klientów banków i SKOK-ów o zalety lokat, to najprawdopodobniej wiele odpowiedzi dotyczyłoby bezpieczeństwa wpłaconych środków. Trudno się temu dziwić, bo lokaty terminowe powszechnie są uznawane za jeden z najbezpieczniejszych sposobów lokowania kapitału (obok obligacji skarbowych i nieruchomości). Wielu osobom nie wystarcza jednak taka powszechna opinia. Właśnie dlatego przygotowaliśmy artykuł, który przedstawia podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa lokat bankowych i gwarancji zapewnianych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Nadzór KNF to pierwsza forma zabezpieczenia lokat

Bezpieczeństwo lokat

W kontekście bezpieczeństwa lokat bankowych, zwykle mówi się o działalności BFG. Nasz artykuł również porusza ten temat. Najpierw warto jednak podkreślić, że bezpieczeństwo lokat jest zapewniane także przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wspomniana instytucja monitoruje sytuację wszystkich podmiotów oferujących lokaty terminowe, czyli banków i SKOK-ów. Nadzór KNF-u ma na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której jakiś strategiczny bank straci płynność finansową. Jeżeli jedna z nadzorowanych instytucji oferujących depozyty znajduje się w złej kondycji finansowej, to jest ona zobowiązana do wdrożenia planu naprawczego.

O polskim nadzorze finansowym dobrze świadczy między innymi fakt, że w czasie kryzysu gospodarczego z lat 2008 - 2013 nie doszło do upadłości żadnego znaczącego banku lub SKOK-u. Jeżeli w przyszłości taka upadłość będzie miała miejsce, to Bankowy Fundusz Gwarancyjny zostanie awaryjnie zasilony środkami z budżetu państwa i/lub Narodowego Banku Polskiego. W przypadku mniej problematycznych sytuacji, dodatkowe koszty wypłat gwarancyjnych będą pokryte przez pozostałe banki oraz SKOK-i.

Limit zwrotu lokat dotyczy każdego banku i SKOK-u

Bankowy Fundusz Gwarancyjny również może interweniować w sprawie banku lub SKOK-u, którego sytuacja finansowa jest kiepska. BFG posiada między innymi uprawnienia umożliwiające mu przymusową restrukturyzację banków i spółdzielczych kas. Wspomniana instytucja państwowa może na przykład sprzedać część restrukturyzowanego podmiotu lub przenieść część jego działalności do nowo utworzonego banku albo SKOK-u.

Niezależnie od uprawnień i zadań związanych z restrukturyzacją, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się zwrotem depozytów dla klientów niewypłacalnego banku lub SKOK-u. Warto wiedzieć, że podstawowy limit wysokości zwracanych środków (100 000 euro) dotyczy każdej chronionej instytucji z osobna oraz jej każdego klienta. To ważna kwestia dla osób posiadających środki na wspólnych lokatach i kontach.

Ze względu na aktualne zasady gwarantowania lokat przez BFG, posiadacze dużych oszczędności powinni podzielić swoje pieniądze na kilka mniejszych części i zdeponować je w różnych instytucjach. Chodzi o to, żeby suma środków przechowywanych w każdym banku lub SKOK-u nie przekraczała równowartości 100 000 euro. Identyczna rada dotyczy również przedsiębiorstw. Warto pamiętać, że oprócz klientów indywidualnych, gwarancje BFG obejmują między innymi przedsiębiorstwa niefinansowe. Każdy klient podmiotu objętego polskim systemem gwarantowania depozytów, będzie mógł odebrać pieniądze z konta lub lokaty terminowej w ciągu 20 dni od daty zawieszenia działalności banku albo SKOK-u. Prawo do otrzymania gwarantowanej wypłaty przysługuje posiadaczowi oszczędności przez kolejne 5 lat od bankructwa instytucji finansowej.

Czasem poziom ochrony lokat jest jeszcze wyższy …

Podstawowy limit ochrony lokat przez BFG (100 000 euro) okazuje się zupełnie wystarczający dla większości klientów indywidualnych oraz mniejszych firm. Tym niemniej, w pewnych sytuacjach obowiązują podwyższone limity gwarancji dla środków z lokat terminowych oraz kont. Takie dodatkowe gwarancje dotyczą między innymi pieniędzy klientów pochodzących z:

  • ubezpieczenia NNW lub polisy na życie (wypłata odszkodowania)
  • odprawy pieniężnej, odprawy emerytalnej lub odprawy rentowej
  • zapłaty za sprzedany prywatny dom lub prywatne mieszkanie
  • podziału majątku zmarłego spadkodawcy lub małżonków

Jeżeli posiadacz lokaty lub konta wpłaci środki pochodzące z wymienionych źródeł do banku albo SKOK-u, to przez pierwsze trzy miesiące będą one objęte podwyższonym limitem ochrony przez BFG. Wspomniany limit stanowi równowartość 200 000 euro pomniejszoną o kwotę innych oszczędności w tej samej instytucji (objętych standardową ochroną). Po wygaśnięciu dodatkowych gwarancji dla niedawno wpłaconych pieniędzy, warto podzielić dużą kwotę na mniejsze części i przetransferować je do innych banków lub SKOK-ów.