Tag Archives: zyski z depozytów

lokata terminowa

Rentowność lokat bankowych

Oszczędzanie, czasem dumnie nazywane inwestowaniem, za pośrednictwem lokat bankowych nie cieszy się tak spektakularnymi sukcesami jak inwestowanie wykorzystujące produkty finansowe typowo inwestycyjne. Jednak i w przypadku bezpiecznego oszczędzania, klienci decydujący się na wykorzystanie depozytów bankowych mogą cieszyć się mniejszym bądź większym zyskiem uzyskanym w momencie wygaśnięcia umowy.lokata terminowa

Rentowność lokat bankowych

Za rentowność lokat bankowych, a więc zysk z nich pochodzący, odpowiedzialnych jest kilka istotnych czynników. Bardzo skrótowo ich wpływ można opisać jako zależność oferowanego na lokacie oprocentowania od panującej w czasie trwania lokaty inflacji. W rzeczywistości opis ten staje się dalece niedoskonały, choć podstawowa wiedza pozwala na w miarę rzetelne dokonanie wyboru najlepszego produktu.

Oprocentowanie lokat bankowych

Jest to podstawowy czynnik, od którego zależy wysokość zysku uzyskanego z lokaty. Oprocentowanie nominalne zazwyczaj wskazuje, jaką wysokość osiągną odsetki po roku dysponowania kapitałem przez bank. Nie zawsze jednak obliczenie wysokości odsetek jest tak proste, a czasem nawet okazuje się niemożliwe. Na wysokość uzyskanych odsetek ma również wpływ efektywność ich naliczania oraz sam charakter oprocentowania.

Za efektywnością przemawia częstotliwość kapitalizacji odsetek, która powiększa wartość kapitału podstawowego w kolejnych okresach rozliczeniowych, dzięki czemu większe sumy pracują na kolejne odsetki. Obliczenie przyszłych zysków jeszcze przed zdeponowaniem kapitału na lokacie terminowej umożliwia stałe oprocentowanie lokat. Jest ono niezależne od warunków rynkowych i wszelkich zmian zachodzących w okresie trwania lokaty, dzięki czemu jest również wyżej oceniane pod względem bezpieczeństwa uzyskania określonego zysku. Z drugiej sytuacji, wybór tego rodzaju oprocentowania, niezależnie czy wiązać ono będzie standardową lokatę czy lokatę progresywną, nie zawsze okaże się najlepszym wyborem, zapewniającym najwyższą rentowność. Drugą możliwością jest zmienne oprocentowanie lokat, które uzależnione może zostać od szeregu czynników tj. inflacja, wskaźniki WIBOR, wysokość centralnych stóp procentowych, a do pewnego stopnia także zapotrzebowanie na kredyty. Uniemożliwia ono dokładne określenie zysku z lokaty, jednak oferuje wyższą rentowność z lokaty w przypadku wzrostu wartości wymienionych wcześniej czynników.

Inflacja

Po przeciwnej stronie barykady staje inflacja, która stale zmniejsza wartość pieniądza, w tym także oszczędności. Kilkuprocentowy, coroczny wzrost cen dóbr i usług oznacza, iż zgromadzony kapitał początkowy w momencie zapadalności lokaty będzie przedstawiał sobą mniejszą wartość niż w momencie jego deponowania. Zatem lokata oferująca odsetki na poziomie inflacji oraz należnego państwu podatku od dochodów kapitałowych nie przyniesie swojemu właścicielowi realnego zysku. W tym celu oprocentowanie musi nieco przewyższać wartość przewidywanej inflacji.

Wybór lokaty cieszącej się najwyższą rentownością wśród lokat przeznaczonych dla danego przedziału wartości kapitału oraz terminu zapadalności lokaty powinien każdorazowo zostać dokładnie przeanalizowany. Zmienne warunki gospodarcze jak i mniej lub bardziej zacięta konkurencja pomiędzy bankami znacznie wpływają na dostępne oferty. Jedynie dokładne porównanie lokat umożliwi wybranie tej najlepszej.