Tag Archives: ltv

oprocentowanie lokat

Podstawowe koszty kredytu hipotecznego

Kredyt mieszkaniowy – jak każdy inny kredyt czy pożyczka – charakteryzuje się tym, że my otrzymujemy środki na realizację pewnego zamierzenia, natomiast ktoś, kto nam je udziela, na tym zyskuje. Kredytobiorcy udzielany jest kapitał, natomiast przez okres kredytowania comiesięcznie będzie on zwracał w ratach kwotę składającą się z pożyczonego kapitału oraz odsetek.oprocentowanie lokat

Odsetki kredytowe podstawowym kosztem kredytu

Na wysokość odsetek składa się stawka pożyczek międzybankowych (WIBOR w przypadku waluty złotówkowej) oraz marża banku. Od wysokości oprocentowania i rodzaju raty zależeć będzie proporcja w racie między częścią kapitałową a odsetkową. Pierwsze raty zazwyczaj charakteryzują się jedna zwiększonym udziałem części odsetkowej.

Prowizje kredytowe

Mogą, lecz nie muszą towarzyszyć przy udzielaniu kredytu mieszkaniowego. Prowizja jest wynagrodzeniem, jakie bank pobiera za przygotowanie i uruchomienie na rzecz klienta pożyczanej kwoty. Z reguły jej wysokość oscyluje między 1-5% kwoty pożyczanych środków. Prowizja może zostać zapłacona bankowi w całości przed uruchomieniem kredytu lub spłacana w ramach miesięcznych rat.

Spread walutowy

Obowiązuje tylko w przypadku kredytu w walucie obcej i stanowi różnicę pomiędzy kursem kupna a sprzedażą danej waluty.

Ustanowienie hipoteki na nieruchomość

To koszty finansowania pod zastaw nieruchomości, jakie związanie są z utworzeniem księgi wieczystej oraz ustanowienia hipoteki. Z reguły są one niewielkie w porównaniu z prowizją kredytową.

Dodatkowe ubezpiecznia kredytowe

Podstawowym ubezpieczeniem, jakie będzie obowiązywało każdego, kto nie posiada wystarczającego wkładu własnego, jest związane właśnie z ubezpieczeniem brakującego wkładu własnego w przypadku, gdy LTV, czyli relacja wysokości kredytu do wartości nieruchomości jest wyższe niż 80%. Ponadto bank może zaproponować wykupienie innych ubezpieczeń, takich jak na życie czy od utraty pracy. Zazwyczaj taki rodzaj ubezpieczenia nie jest obowiązkowy, jednak w niektórych przypadkach bank może jasno postawić taki warunek. Często zdarza się tak zwłaszcza podczas procesu sprzedaży wiązanej – cross-sellingu.

Sprawdzając porównanie kredytów hipotecznych wynika, że samo uzyskanie dofinansowania nie wiąże się tylko i wyłącznie z otrzymaniem dodatkowych środków. To również zestaw kosztów i dodatkowych zobowiązań, jakie będziemy musieli ponieść na drodze do naszego upragnionego i wymarzonego mieszkania. Między innymi dlatego właśnie bardzo ważnym jest, by decyzję o kredycie mieszkaniowym starannie przemyśleć, zanim zdecydujemy się złożyć nasz wniosek w wybranym banku.