Tag Archives: bezpieczne depozyty

BFG - gwarancje bankowe

Działalność BFG i gwarancja środków na lokacie

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest to instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Została ona utworzona 14 grudnia 1994 roku. Do dziś pełni ważną rolę w polskim systemie bankowym. Należą do niej wszystkie polskie banki spółdzielcze i komercyjne. Mają one obowiązek opłacania składki, która zapewnia Funduszowi znaczne środki finansowe.
Do podstawowych zadań BFG można zaliczyć:BFG - gwarancje bankowe

  • gwarantowanie wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych w bankach do kwoty określonej w ustawie,
  • gromadzenie i analiza danych dotyczących banków należących do BFG,
  • pomoc finansowa bankom, które znalazły się w trudnej i grozi im utrata wypłacalności.

Powyżej wymienione zadania można przypisać do działalności gwarancyjnej i pomocowej funduszu. W ramach tej pierwszej, w przypadku ogłoszenia upadłości banku BFG jest zobowiązany do wypłacenia 100% środków ulokowanych w depozytach bankowych, jeżeli nie przekraczają one limitu 100 tysięcy euro. Ma on obowiązek wypłacić daną kwotę w ciągu 20 dni roboczych. Gwarancją objęte są zarówno depozyty w walucie krajowej jak i obcej. Systemem gwarancji nie są objęte depozyty średnich i dużych przedsiębiorstw. Mogą one odzyskać swoje pieniądze jedynie po likwidacji majątku banku.

Głównym celem działalności pomocowej BFG jest dbanie o bezpieczeństwo i stabilność banków, a także wzrost zaufania do systemu bankowego. W ramach tej działalności Fundusz udziela zwrotnej pomocy pieniężnej, gwarancji i poręczeń bankom, które są zagrożone upadłością. Kontroluje on również prawidłowości wykorzystania otrzymanej pomocy przez banki, a także nadzoruje realizacje ich programu naprawczego. Określa on również wysokość corocznych wpłat, które są wnoszone przez banki na rzecz Funduszu.