oprocentowanie lokat

Oprocentowanie w poszczególnych rodzajach lokat bankowych

Mimo zmniejszającej się opłacalności zakładania lokat terminowych w celu pomnażania wygospodarowanych środków finansowych, nadal stanowią one najbezpieczniejszy sposób na przeciwdziałanie niewielkiej inflacji.oprocentowanie lokat

Korzystny stosunek oprocentowania lokat wobec inflacji osiągnięty został dzięki większej konkurencji pomiędzy bankami walczącymi o klientów. Jednym ze sposobów na ich przyciągnięcie jest właśnie oferowanie produktów finansowych o interesującym wskaźniku oprocentowania. Zainteresowani klienci mogą wybierać pomiędzy kilkoma rodzajami lokat terminowych.

Lokaty – oprocentowanie stałe

Lokaty bankowe posiadające stałe oprocentowanie umożliwiają klientom wyznaczenie zysku kapitałowego jeszcze przed otwarciem lokaty. Dzięki tej możliwości dają się one w łatwy sposób porównać między sobą. Stają się również najczęstszym wyborem wśród przeciętnego inwestora, posiadającego niewielką wiedzę na temat rynków finansowych oraz wystrzegającego się ryzyka inwestycyjnego.

Lokaty – oprocentowanie progresywne

Lokaty o oprocentowaniu zwiększającym się progresywnie są odmianą lokat o oprocentowaniu stałym. Tu również klient może przed przystąpieniem do inwestycji z góry określić możliwy do osiągnięcia zysk. Jest on jednak naliczany w nieco inny sposób. Najczęściej okres na jaki zostaje zawarta lokata zostaje podzielony na pomniejsze okresy, w czasie których obowiązuje różne, lecz stale rosnące, oprocentowanie kapitału początkowego. Najwyższe oprocentowanie lokat naliczane jest w ostatnim okresie, przez co nieopłacalne staje się wcześniejsze wycofanie środków finansowych.

Zazwyczaj lokaty progresywne umożliwiają wcześniejsze zerwanie umowy bez większych konsekwencji, czyli wypłacenie całości kapitału początkowego wraz z naliczonymi od niego odsetkami.

Lokaty – oprocentowanie zmienne

Zmienne oprocentowanie lokat może wywołać u klienta niepewność w stosunku do oczekiwanej kwoty zysku. Zmiany oprocentowania zależne są od zmian stóp procentowych poczynionych przez Radę Polityki Pieniężnej. W związku z powyższym klient może jedynie spekulować na podstawie nastrojów panujących na rynku finansowym, czy nastąpi wzrost oprocentowania lokat oraz zysków, czy też nastąpi ich obniżenie.

W ostatnim czasie częściej spotkać się można z tym drugim przypadkiem, przez co klienci tracą zainteresowanie lokatami o zmiennym oprocentowaniu.

Lokaty inwestycyjne

Jest to grupa produktów finansowych wyróżniająca się największym ryzykiem spośród lokat terminowych. Ryzyko to związane jest z kierowaniem części kapitału początkowego w różne formy związane z agresywniejszą formą inwestowania. Między innymi może to być rynek walutowy, rynek surowców lub akcje na giełdzie papierów wartościowych. Bezpieczeństwo inwestycji zapewniają kwoty gwarantowane, które w razie niekorzystnego ulokowania inwestowanych środków można wypłacić po okresie zapadalności lokaty.